Chuyển trả chế độ sinh viên học kỳ I-2019-2020 (đợt 3) và học kỳ II-2019-2020

 14/07/2020  1047

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 599/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  14 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v chuyển trả chế độ sinh viên học kỳ I-2019-2020 (đợt 3) và học kỳ II-2019-2020

 

Thực hiện kế hoạch chi trả chế độ sinh viên năm học 2019-2020, Nhà trường dự kiến chuyển tiền cho sinh viên được hưởng các chế độ: học bổng khuyến khích học tập; hỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội trong tháng 7/2020 (Có danh sách kèm theo).

Nhà trường đề nghị những sinh viên được hưởng chế độ:

1. Kiểm tra, đối chiếu và cung cấp thông tin số tài khoản Agribank theo danh sách dự kiến chuyển trả. Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi về phòng 209 - Nhà làm việc và nghiên cứu trước ngày 22/7/2020 (gặp thầy Nguyễn Văn Huy, số điện thoai 0915.995.662).

2. Những sinh viên còn nợ học phí nộp học phí đầy đủ về phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu sau khi nhận được các khoản kinh phí trên (gặp thầy Văn, số điện thoại 0913.644.504).

(Riêng kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người sẽ có thông báo chi trả sau khi nhà trường nhận được ngân sách nhà nước cấp)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên );

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                               

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN