Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai mùa thứ 9 năm 2021

 08/09/2021  915

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 855 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v triển khai “ Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai” mùa thứ 9 năm 2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:     Các Khoa chuyên môn

 

Căn cứ vào công văn số 1517/ĐHTN-CTHSSV ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên về việc triển khai “ Chương trình học bổng Thắp sáng tương lai” mùa thứ 9 năm 2021. Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên về nội dung học bổng như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ XÉT CẤP HỌC BỔNG

1. Đối tượng

Sinh viên K16, 17 hệ đại học chính quy dài hạn

2. Tiêu chí xét cấp học bổng

Là sinh viên vượt khó trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành tích học tập tốt (cụ thể: có khó khăn về hoàn ảnh gia đình, về sức khỏe, về môi trường sống v.v…).

3. Tiêu chí ưu tiên:

- Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

- Có ý tưởng về dự án khởi nghiệp/ phi lợi nhuận hướng về cộng đồng muốn hiện thực hóa trong tương lai gần.

II. MỨC HỌC BỔNG

1. Số lượng học bổng: từ 130 đến 150 suất.

2. Tổng giá trị học bổng: tương đương 25.000.000 VNĐ/suất, bao gồm:

- 3.000.000 VNĐ tiền mặt;

- 7.000.000 VNĐ học phí (chương trình đào tạo đại học/ tiếng Anh chuyên ngành/ ACCA/ Chứng chỉ học thuật khác do sinh viên lựa chọn).

- Được trực tiếp tham dự các chương trình phát triển kỹ năng và kỳ thực tập 1 tháng tại các công ty/ tập đoàn hàng đầu thuộc các thành viên sáng lập/ đồng hành của Quỹ.

 - Được hưởng đặc quyền từ các dự án: tư vấn cùng chuyên gia (Mentor Hub); chuỗi sự kiện (trò chuyện cùng Chủ tịch Quỹ, các buổi Đào tạo/ Huấn luyện kỹ năng trực tiếp/ trực tuyến).

III. QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 10/9/2021.

2. Thời gian phỏng vấn: tháng 9 năm 2021.

3. Thời gian trao học bổng: từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021.

Lưu ý: các mốc thời gian nêu trên là thời gian dự kiến, có thể được thay đổi tùy theo các tình huống khách quan hoặc tình hình diễn biến dịch COVID-19.

IV. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

 Đăng ký online tại mục Đăng ký học bổng trên website: www.thapsangtuonglai.com

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: http://www.thapsangtuonglai.com/index.php

Facebook: http://www.facebook.com.LUYF.Alumni/

Email: vnluyf@deloitte.com

Điện thoại: +84 (24) 7105 0000.

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                               

- BGH (để b/c)

- Như trên (để t/h);

- Đăng tải website;                                 

- Lưu VT, CTSV.         

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN