Chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2021

 12/04/2021  1121

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 297 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v giới thiệu chương trình học bổng

bậc đại học Panasonic năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Căn cứ vào công văn số 583/ĐHTN-CTHSSV ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên về việc giới thiệu Chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2021. Theo đó năm 2021, Chương trình học bổng Panasonic sẽ cấp 15 suất học bổng bậc đại học (trên toàn quốc) với trị giá 30 triệu đồng/năm học (sẽ tiếp tục trao cho đến khi tốt nghiệp đại học) cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.

Căn cứ Chương trình học bổng, Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai thông tin cho sinh viên được biết (thông tin chi tiết về Chương trình học bổng gửi kèm Công văn này) và đăng ký tham gia (nếu đủ điều kiện).

Thời hạn nộp hồ sơ về Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam: trước ngày 31/5/2021.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam - Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Địa chỉ: Lô J1- J2, Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Điện thoại:  024.3955.0111, số máy lẻ: 1310/1204;

- Email:         Scholarship.pv@vn.panasonic.com               

- Fanpage :           http://www.facebook.com/Panasonic.vietnam.group.careers/

- Website:     https://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability.html 

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                      

- Như trên ;                    

- Lưu VT, CTSV.      

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Lương Đức

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN