Chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2022

 30/05/2022  906

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  572 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v giới thiệu chương trình học bổng

bậc đại học Panasonic năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:     - Các Khoa chuyên môn

                                 - Viện Đào tạo Quốc tế

 

Căn cứ vào công văn số 739/ĐHTN-CTHSSV ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đại học Thái Nguyên về việc giới thiệu Chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2022. Theo đó năm 2022, Chương trình học bổng Panasonic sẽ cấp 20 suất học bổng bậc đại học (trên toàn quốc) với trị giá 30 triệu đồng/năm học (sẽ tiếp tục trao cho đến khi tốt nghiệp đại học) cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.

Căn cứ Chương trình học bổng, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện triển khai thông tin cho sinh viên được biết (thông tin chi tiết về Chương trình học bổng đính kèm) và đăng ký tham gia (nếu đủ điều kiện).

Thời hạn nộp hồ sơ về Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam: trước ngày 30/6/2022.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam - Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Địa chỉ: Lô J1- J2, Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Điện thoại:  024.3955.0111, số máy lẻ: 1310,1204;

- Email:          Scholarship.pv@vn.panasonic.com                  

- Fanpage :     http://www.facebook.com/Panasonic.vietnam.group.careers/

- Website:     https://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability.html            

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa triển khai thực hiện

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV.

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Tất Thắng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN