Chức năng nhiệm vụ

 21/10/2021  2072

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1146/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái nguyên, có tiền thân là bộ phận Tài vụ - Phòng Tổng hợp được hình thành từ những ngày đầu tiên xây dựng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng kế hoạch - Tài chính được quy định rõ tại Điều 7 và Điều 8, Mục 3 theo Quyết định số 192/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Cụ thể:

Về chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch công tác năm học; xây dựng kế hoạch về tài chính, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành.

Về nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị theo kế hoạch chung của Nhà trường.
 2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tư vấn cho Hiệu trưởng tìm kiếm, khai thác, tạo nguồn và sử dụng nguồn tài chính hiệu quả.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập dự toán các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu khác hằng năm của Trường theo quy định của Nhà nước và Đại học Thái Nguyên.
 4. Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Đại học Thái Nguyên phê duyệt.
 5. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập báo cáo thống kê, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hằng năm của Trường theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.
 6. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
 7. Tổ chức quản lý hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách và bộ máy kế toán theo quy định của Luật ngân sách, Luật kế toán và các quy định khác của Nhà nước.
 8. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách theo quy định.
 9. Thực hiện công tác tổng hơp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
 10. Thực hiện việc luân chuyển, bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định và phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.
 11. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao.
 12. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ, đột xuất tài sản cố định theo yêu cầu quản lý.
 13. Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, giám sát và sử dụng các nguồn vốn.
 14. Căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng phê duyệt kinh phí phục vụ hoạt động của các đơn vị trong Trường.
 15. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 16. Phối hợp với các đơn vị chứng năng có liên quan trong trường tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường.
 17. Thực hiện chế độ thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.
 18. Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành.
 19. Quản lý tài chính, tài sản của Trường, chủ trì, phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành.
 20. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân sự, cơ sở vật chất được giao.
 21. Chủ trì, thực hiện công tác báo cáo kinh kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.
 22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính


BÀI VIẾT LIÊN QUAN