Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp K17

 03/07/2020  925

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số:147/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 18  tháng 02  năm 2020

 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD)

 

CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMME)

:

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(CORPORATE FINANCE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR)

:

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(FINANCE – BANKING)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE)

:

7340201

DANH HIỆU TỐT NGHIỆP (ACADEMIC DEGREE)

:

CỬ NHÂN (BACHELOR)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION)

:

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Mục tiêu chung

            Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức cơ sở và bổ trợ về kinh tế, kinh doanh và quản lý; có kiến thức toàn diện về tài chính doanh nghiệp; có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, định chế tài chính trung gian và các tổ chức tài chính khác.

  • Mục tiêu cụ thể

1. Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và kiến thức chuyên ngành để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

            2. Sinh viên có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm để trở thành lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và quốc tế hóa.

            3. Sinh viên có ý thức học tập, nâng cao kiến thức theo tinh thần học tập suốt đời, có tư duy độc lập sáng tạo, có phẩm chất đạo đức nhằm cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

 

II. Chuẩn đầu ra

            Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm như sau:

1. Kiến thức

1.1. Hiểu kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

            1.2. Hiểu kiến thức nền tảng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

1.3. Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

1.4. Vận dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức quản lý và điều hành, giám sát quá trình hoạt động chuyên môn về tài chính doanh nghiệp.

1.5. Áp dụng kiến thức chuyên ngành về tài chính doanh nghiệp (tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế, định giá tài sản, thẩm định tài chính dự án, thuế,...) trong việc ra quyết định tài chính của đơn vị.

2. Kỹ năng

2.1. Có thể sử dụng ngoại ngữ để viết, hiểu, diễn đạt, xử lý được các vấn đề, tình huống chuyên môn thông thường về chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

2.2. Dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm về tài chính doanh nghiệp cho xã hội.

2.3. Khám phá tri thức, giải quyết các vấn đề về lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính của đơn vị để phục vụ cho việc đưa ra các quyết định: đầu tư, tài trợ và phân phối.

            2.4.  Đánh giá và thẩm định dự án đầu tư trên cơ sở phân tích dòng tiền của dự án; thiết lập hệ thống quản trị rủi ro tài chính, quản trị dòng tiền và dự báo tài chính cho doanh nghiệp và các tổ chức tài chính.

2.5. Truyền đạt vấn đề bằng văn bản, bằng thư, bằng thuyết trình, ...

            2.6. Phản biện, phê phán, vận dụng các giải pháp thay thế và đánh giá chất lượng công việc.

3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

3.1. Phát triển khả năng làm việc độc lập và theo nhóm để giải quyết các vấn đề về tài chính doanh nghiệp.

3.2. Hình thành ý tưởng dẫn dắt, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.3. Có sức khỏe tốt; tự định hướng, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

3.4. Lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

III. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có thể đảm nhận tốt các vị trí và nơi làm việc như sau:

            - Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính, chuyên viên tín dụng, chuyên viên dịch vụ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng, thẩm định tài chính dự án, quản lý rủi ro, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế…tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng

            - Chuyên viên kinh doanh, môi giới, đầu tư, thẩm định tài chính…tại các quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác.

            - Chuyên viên tài chính, quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội; chuyên viên tài chính tại các cơ quan đơn vị hành chính – sự nghiệp

            - Chuyên viên phân tích, đầu tư tài chính cá nhân

            - Giảng viên và nghiên cứu viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước…


BÀI VIẾT LIÊN QUAN