Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5/2023

 12/05/2023  859

Năm 2023, chủ đề là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia” và khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.  

Ngày KH&CN Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển.

Cách đây 60 năm, ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định:

“Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…

…Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…

…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Xuất phát từ đó, ngày 18/5 được chọn là Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Kết quả nổi bật trong giai đoạn 2017-2022 như sau: 08 đề tài KHCN cấp Bộ trị giá 3.135 tỷ đồng, 38 hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh trị giá 48.286 tỷ đồng; 08 chương trình  dự án nghiên cứu và nâng cao năng lực quốc tế; đồng thời phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế xuất bản 479 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế khác, 72 bài báo đăng trên tạp chí ISI, 80 bài báo đăng trên tạp chí Scopus và 87 báo cáo đăng trong các hội thảo quốc tế; Phối hợp với các trường Đại học, tổ chức quốc tế tổ chức 45 chương trình hội thảo, hội nghị, tập huấn có yếu tố nước ngoài và phối hợp với các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong nước tổ chức 20 hội thảo, hội nghị trong nước.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN