Cấp Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2021-2022

 22/04/2022  922

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD

Số: 413/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy

Học kỳ II năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05//VBHN-BGD-ĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy ngày 07/4/2022;

Theo đề nghị của Phòng Công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trợ cấp xã hội cho 191 sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các đối tượng theo quy định của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể như sau:

                                    Mức 140.000đ/tháng:          183 sinh viên

                                    Mức 100.000đ/tháng:            08 sinh viên

                          Tổng số tiền TCXH cấp trong kỳ là:                   158.520.000đ  

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

                                              (Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2.  Thời gian được hưởng TCXH trong học kỳ II năm học 2021-2022

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

Nơi  nhận:                                 

- BGH (để b/c)

- Như điều 3 (T/h)

- Lưu VT, CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN