CÁC QUY TRÌNH CÔNG TÁC KHẢO THÍ

 30/03/2020  1573
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 10/02/2017 QT/01/KT&ĐBCLGD Trường ĐH KT&QTKD Quy trình coi thi kết thúc học phần Xem tại đây
2 10/02/2017 QT/02/KT&ĐBCLGD Trường ĐH KT&QTKD Quy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần Xem tại đây
3 10/02/2017 QT/03/KT&ĐBCLGD Phòng KT&ĐBCLGD Quy trình sinh phách trên hệ thống quản lý đào tạo IU Xem tại đây
4 10/02/2017 QT/04/KT&ĐBCLGD Phòng KT&ĐBCLGD Quy trình sinh phách bài thi kết thúc học phần hệ đào tạo vừa làm vừa học Xem tại đây
5 10/02/2017 QT/05/KT&ĐBCLGD Trường ĐH KT&QTKD Quy trình tiếp nhận và quản lý ngân hàng câu hỏi thi/đề thi Xem tại đây
6 10/02/2017 QT/06/KT&ĐBCLGD Phòng KT&ĐBCLGD Quy trình đánh phách, dọc phách bài thi kết thúc học phần Xem tại đây
7 10/02/2017 QT/07/KT&ĐBCLGD Phòng KT&ĐBCLGD Quy trình biên soạn, sao in, đóng gói đề thi Xem tại đây
8 25/02/2020 QT/07/KT&ĐBCLGD Phòng KT&ĐBCLGD Quy trình biên soạn, sao in, đóng gói đề thi (Bản sửa đổi năm 2020) Xem tại đây
9 10/02/2017 QT/08/KT&ĐBCLGD Trường ĐH KT&QTKD Quy trình nhập điểm thi kết thúc học phần Xem tại đây
10 10/02/2017 QT/09/KT&ĐBCLGD Trường ĐH KT&QTKD Quy trình giao nhận bài thi sau khi thi Xem tại đây
11 25/3/2020 QT/10/KT&ĐBCLGD Trường ĐH KT&QTKD Quy trình khiếu nại kết quả học tập của sinh viên Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN