Bộ môn Tài chính

 09/04/2017  605

Danh sách giảng viên trong bộ môn Tài chính:

1. TS. Vũ Thị Hậu - Phó Trưởng khoa

2. TS. Nguyễn Thu Nga - Trưởng bộ môn

3. Ths. Nguyễn Ngọc Lý - Phó Trưởng Bộ môn

4. Ths. Hoàng Hà 

5. Ths. Phạm Thanh Hà

6. Ths. Bùi Thị Ngân

7. Ths. Trần Thị Thùy Linh

8. Ths. Đặng Trung Kiên

9. Ths. Kiều Thị Khánh

10. Ths. Lê Thị Thu Phương

11. Ths. Nguyễn Thị Thúy Linh

12. Ths. Trần Thanh Hải

13. Ths.Nguyễn Thị Thành Vinh

14.Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

15. Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

16.Ths. Nguyễn Hà Thương

Các môn học do bộ môn Tài chính đảm nhiệm:

STT

MÔN HỌC

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

1

Tài chính doanh nghiệp 1

Học phần đề cập đến những nội dung cơ bản về hoạt động tài chính doanh nghiệp như giá trị thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro, chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, vốn kinh doanh và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

1. PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển (2010), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính.

2. TS. Trần Đình Tuấn (2008), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Thái Nguyên.

3.TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội.

1. Ths. Hoàng Hà

2. TS. Nguyễn Thu Nga

3. Ths. Nguyễn Ngọc Lý

4. Ths. Phạm Thanh Hà

5.Ths. Lê Thị Thu Phương                                                                            

 

2

Tài chính doanh nghiệp 2

Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn; cổ tức; nguồn tài trợ; kế hoạch hóa tài chính; phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp và vấn đề tài chính trong việc sáp nhập, hợp nhất & phá sản doanh nghiệp.

1. PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển (2010), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính.

2. TS. Trần Đình Tuấn (2008), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Thái Nguyên.        

3. TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội.

1.Ths. Hoàng Hà

2.TS. Nguyễn Thu Nga

3.Ths. Phạm Thanh Hà

4.Ths. Nguyễn Ngọc Lý

5. Ths. Lê Thị Thu Phương

6.Ths. Nguyễn Thị Thúy Linh

3

Thuế nhà nước

Nắm được kiến thức cốt lõi của môn học để phân tích, thảo luận và bình luận những vấn đề phức tạp liên quan đến môn học. Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về thuế trong nền kinh tế thị trường. Hiểu biết về nội dung cơ bản của các loại thuế hiện hành như thuế GTGT, TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế sử dụng đất nông

 Nắm được mối liên hệ của môn học với các ngành nghề khác để Hiểu và tiếp tục học tập.

 Nhận biết sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là xu hướng phát triển liên quan đến môn học.

- PGS-TS Nguyễn Thị Liên và TS Nguyễn Văn Hiệu (Tái bản, có sửa chữa và bổ sung 2012), Giáo trình nghiệp vụ Thuế, Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính.

- TS Lê Xuân trường, TS Vương Thị Thu Hiền, Câu hỏi và bài tập môn Thuế, Nhà xuất bản Tài chính

1.Ths. Phạm Thanh Hà

2.Ths. Kiều Thị Khánh

3. Ths. Bùi Thị Ngân

4

Thẩm định tài chính dự án

Giúp người học có những kiến thức cơ bản về thẩm định tài chính DA:

-  Xác định tổng dự toán vốn đầu tư và các nguồn tài trợ cũng như các phương thức tài trợ dài hạn

-  Xác định chi phí và lợi ích của dự án, từ đó xác định dòng tiền của dự án

-  Dự tính lãi suất chiết khấu ; Xác định các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tài chính DA

-  Đánh giá rủi ro trong dự án

Trên cơ sở những nội dung nghiên cứu nhằm giúp các nhà đầu tư có những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn trong doanh nghiệp

+ Giáo trình chính: PGS.TS. Lưu Thị Hương (2010), Giáo trình Thẩm định tài chính dự án, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

1.Ths. Nguyễn Thu Nga

2.Ths. Trần Thị Thùy Linh

3. ThS. Lê Thị Thu Phương

4.Ths. Trần Thị Thanh Hải

5

Tài chính doanh nghiệp (Ngoài ngành)

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính doanh  nghiệp, các bộ phận cấu thành chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, đầu tư dài hạn cũng như nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp. Môn học còn cung cấp các kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp, dự báo nhu cầu vốn kinh doanh và kế hoạch hóa tài chính trong doanh nghiệp.

[1]. PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển (2010), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính.

[2]. TS. Trần Đình Tuấn (2008), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Thái Nguyên.

[3].  TS Bùi Văn Vần (2009), Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính Hà nội                                      ��                                [4]. TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội.

1.Ths. Nguyễn Ngọc Lý

2.Ths. Phạm Thanh Hà

3.Ths. Hoàng Hà

4.TS. Nguyễn Thu Nga

5. Ths. Bùi Thị Ngân

6.Ths. . Lê Thị Thu Phương

7.Ths. Nguyễn Thị Thúy Linh

 

6

Mua bán & Sáp nhập doanh  nghiệp

Về kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; thị trường mua bán, sáp nhập; các phương pháp và mô hình định giá trong mua bán, sáp nhập và những vấn đề pháp lý trong mua bán, sáp nhập

 1.Bài giảng Mua bán – Sáp nhập doanh nghiệp, Khoa Tài chính, Học Viện Ngân hàng

2.Andrew J. Sherman&Milledge A. Hart (2006), Mergers and Acquisitions from A to Z, American Management Association.

3.Ph.D Donald M.DePamphilis (2007), Mergers - acquisitions and other restructuring activities, Elsevier Academic Press.

1.Ths. Hoàng Hà

2.Ths Nguyễn Ngọc Lý

3.Ths. Trần Thị Thùy Linh

4. ThS. Bùi Thị Ngân

7

Tài chính công ty đa quốc gia

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của một công ty đa quốc gia. Sinh viên cần hiểu được mức độ phức tạp, những rủi ro, cơ hội và thách thức đối với hoạt động tài chính của một công ty đa quốc gia; đồng thời biết vận dụng những kiến thức đó để quản trị tài chính của công ty đa quốc gia.

1. TS. Nguyễn Văn Thanh (2003), Quản trị tài chính công ty đa quốc gia, NXB Tài chính.

2. Jeff Madura (2003), International financial management, 7th Edition, Thomson.

Jeff Madura, Quản trị tài chính công ty đa quốc gia (biên dịch: Nguyễn Xuân Quang (2010), Khoa Tài chính, Học viện tài chính)

1.Ths. Trần Thị Thùy Linh

2.Ths. Nguyễn Thu Nga

3. Ths. Bùi Thị Ngân

8

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp trang bị những kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá, thu thập những thông tin về hoạt động tài chính của các doanh nghiệp hàm chứa trong các báo cáo tài chính, phục vụ cho việc xử lý và ra các quyết định tài chính.

1. GS.TS.NGND Ngô Thế Chi – PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ (2009), “Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp”, NXB Tài chính.

1.TS. Nguyễn Thu Nga

2.Ths. Kiều Thị Khánh

3. Ths. Lê Thị Thu Phương

 

9

Thuê mua tài chính

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại hình cho thuê tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học bao gồm nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nhau :

- Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

- Các hình thức tài trợ

- Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng

- Các loại hình bảo lãnh ngân hàng

- Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh

1. TS. Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống kê,

2. Nguyễn Hải Sản (2012), Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê,

3. PGS. TS Lưu Thị Hương (2009), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê

4. PGS. TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào (2009), Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Giao thông vận tải

1.Ths. Phạm Thanh Hà

2.Th.s Kiều Thị Khánh

3.TS. Nguyễn Thu Nga

10

Quản lý quỹ

Môn học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và toàn diện về hoạt động quản lý quỹ của các Công ty quản lý quỹ cũng như của các Quỹ đầu tư. Môn học đề cập đến các nội dung: Tổ chức hoạt động của các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư; các chiến lược phân bổ tài sản cũng như các chiến lược đầu tư được các Quỹ áp dụng; các biện pháp đo lường hiệu quả hoạt động đầu tư của các Quỹ và các chiến lược quản lý rủi ro trong Quỹ đầu tư.

1. Mutual Fund Fact Book, Investment Company Institute, 1997, 37th Edition.

2. The Regulation of Non - Bank Financial Institutions - Edited by Anjali Kumar, Word Bank, 1997.

3.PGS.TS Nguyễn Đăng Nam, TS Hoàng Văn Huỳnh, Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán, NXB Tài chính 2009

1.Ths. Hoàng Hà

2.Ths Nguyễn Ngọc Lý


BÀI VIẾT LIÊN QUAN