Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

 27/12/2016  1500

Bộ môn QTKDTH Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

1.TS. Ngô Thị Hương Giang - Trưởng bộ môn

2. ThS. Hà Trần Lan Hương

3. TS. Nguyễn Thanh Minh - Nguyên Phó hiệu trưởng    

4. ThS. Nguyễn Thị Thuỷ

5. ThS. La Quí Dương

6. ThS. Nông Thị Dung

 7. ThS. Vũ Đức Hà

8. TS. Bùi Như Hiển - Phó Trưởng Bộ môn

9.  ThS. Ngô Thị Minh Ngọc

10. TS. Đinh Hồng Linh- Trưởng phòng Đào tạo

11. ThS. Trần Thị Hà My

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1.             

La Quí Dương

0984.434.338

laquiduong@gmail.com

2.             

Ngô Thị  Minh Ngọc

0988.995.351

ngominhngoctn@gmail.com

3.             

Nông Thị Dung

0835.753.990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

4           

Trần Thị Trà My

0915.525.000

tranhamy.tueba@gmail.com

5             

Ngô Thị Hương Giang

0915.215.959

ngogiangqtkd@yahoo.com

6             

Nguyễn Thanh Minh

0912.735.565

nguyenthanhminh@tueba.edu.vn

7             

Nguyễn Thị Thủy

0915212799 nguyenthithuy@tueba.edu.vn

8         

Đinh Hồng Linh

0903.468.919

dhlinh23@gmail.com

9         

Hà Trần Lan Hương

0985.190.684

hatranlanhuong@tueba.edu.vn

10         

Bùi Như Hiển

0985.033.568

 

11.         

Vũ Đức Hà

0915.743.869

Vuducha@tueba.edu.vn

II. DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC

1. Danh sách chương trình đào tạo (Xem chi tiết Tại đây).   

2. Danh sách giáo trình, tài liệu các môn học (Xem chi tiết Tại đây). 

 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỌC PHẦN

THUỘC BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

 

1.Học phần Quản trị hành chính văn phòng

Mục tiêu:

Học phần QTHCVP giúp người học:Hiểu biết được công việc hành chính văn phòng, các loại công việc hành chính văn phòng, quản trị hành chính văn phòng;Hiểu biết được chức năng, nhiệm vụ của cấp quản trị, thư ký và nhân viên hành chính trong cơ quan đơn vị;Hiểu biết về quản trị hành chính văn phòng một cách khoa học: Đơn giản hoá công việc hành chính văn phòng, quản trị thời gian, quản trị thông tin và quản trị hồ sơ;Hiểu biết về nghiệp vụ hành chính văn phòng: hoạch định và tổ chức cuộc họp, chuyến đi công tác của các cấp lãnh đạo, về văn bản pháp quy và văn bản hành chính về công tác văn thư, về phân loại, phân cấp và cách soạn thảo các văn bản, tiếp khách và gọi điện thoại. Ngoài ra,  thông qua học phần này giúp người học hình thành và phát triển năng lực tư duy trong công việc quản trị hành chính văn phòng và công việc hành chính văn phòng; Xác định được chức năng nhiệm vụ các cấp quản trị, thư ký và nhân viên hành chính văn phòng;Biết cách hoạch định và tổ chức cuộc họp, chuyến đi công tác của các cấp lãnh đạo, soạn thảo các văn bản, tiếp khách và gọi điện thoại; Phát triển kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ (lời nói và phi lời nói).

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Những vấn đề chung về QTHCVP; Hành chính văn phòng một ngành nghề chuyên nghiệp; Hoạch định và tổ chức kiểm tra HCVP; Đơn giản hoá công việc hành chính;Quản trị thời gian- Quản trị hồ sơ- Quản trị thông tin;Hoạch định và tổ chức các cuộc họp, các chuyến đi công tác;Phân loại, phân cấp và cách soạn thảo các văn bản;Tiếp khách và gọi điện thoại;

Đề cương môn học (Download tại đây)

2.Quản trị nhân lực

Mục tiêu:

Học phần Quản trị nhân lực giúp cho người học nắm được các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quá trình quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp.Ngoài ra, học phần này sẽ giúp cho người học nắm bắt được một số phương pháp cơ bản và kỹ năng vận dụng phù hợp với thực tế, trợ giúp cho quá trình quản trị nhân lực tương ứng với 3 giai đoạn: Hình thành, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Tổng quan về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp,Phân tích công việc, Thiết kế và thiết kế lại công việc,lập kế hoạch nhân lực,tổ chức quá trình lao động, công tác đào tạo và phát triển, định mức lao động,đánh giá thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động,Quan hệ lao động.

Đề cương môn học QTNNL (Download tại đây)

3.Quản trị kinh doanh tổng hợp:

Mục tiêu:

Học phần Quản trị kinh doanh tổng hợp trang bị những kiến thức cơ bản và tổng hợp về Quản trị kinh doanh. Hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp quản trị cũng như các trường phái lý thuyết  về Quản trị kinh doanh. Nắm vững được Quá trình tạo lập của một doanh nghiệp,hiểu và nắm được các  nội dung cơ bản  về các hoạt động quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp.Từ đó hình thành và phát triển năng lực tư duy về kinh doanh và quản trị kinh doanh, phát huy niềm say mê kinh doanh, tạo ra phong cách và thái độ của các nhà quản trị tương lai và tinh thần không ngừng học hỏi để thành công.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Tổng quan về Quản trị kinh doanh; Tạo lập doanh nghiệp; Quản trị sản xuất; Quản trị nhân lực; Quản trị công nghệ; Quản trị chất lượng; Quản trị cung ứng nguyên vật liệu; Quản trị tiêu thụ; quản trị tài chính; Quản trị tài chính, Hiệu quả kinh doanh.

Đề cương môn học QTKDTH (Download tại đây)

4.Quản trị tài chính:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học các vấn đề cốt yếu về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như: định giá tài sản tài chính, chi phí huy động và sử dụng vốn; quy trình xem xét, đánh giá dự án đầu tư dài hạn, các tiêu chuẩn lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn; xem xét cơ cấu tài chính và sử dụng các công cụ tài chính của doanh nghiệp, chính sách tài trợ để có cơ cấu vốn tối ưu; các hoạt động quản trị vốn kinh doanh, cách xác định chi phí, doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, các vấn đề về phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp trong tương lai.Từ đó, trang bị năng về phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, sử dụng các công cụ tài chính có hiệu quả, kỹ năng dự báo và lập kế hoạch tài chính, ra quyết định tài chính chính xác.Giúp cho người học vận dụng vào thực tiễn để xem xét, đánh giá đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Tổng quan về Quản trị tài chính doanh nghiệp; Định giá cổ phiếu, trái phiếu; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Quản trị vốn kinh doanh; Chi phí, doanh thu và lợi nhuận, Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; Huy động vốn qua thị trường tài chính; Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn; Lập kế hoạch tài chính.

Đề cương môn QTTC (Download tại đây)

5.Quản trị kinh doanh thương mại:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về việc quản lý điều hành một doanh nghiệp thương mại kinh doanh trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Giúp cho người học nắm được: Các vấn đề về Kinh doanh thương mại và những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại và những yêu cầu về phát triển Thương mại ở nước ta; Các kiến thức về quản lý và sử dụng các yếu tố đầu vào của kinh doanh thương mại như : hàng hóa, vốn, nhân lực, cơ sở vật chất, chi phí,…để đạt được kết quả cao ở đầu ra như : tiêu thụ được nhiều hàng hóa, tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận;Các kiến thức về phân tích, đánh giá được hiệu quả kinh doanh, đề ra các quyết định điều hành kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Những vấn ��ề cơ bản v��� Thương mại và kinh doanh Thương mại; Doanh nghiệp Thương mại và môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp Thương mại;Quản trị mua hàng và quản trị dự trữ trong Doanh nghiệp Thương mại;Quản trị Bán hàng ở Doanh nghiệp thương mại;Dịch vụ khách hàng ở Doanh nghiệp tương mại;Xúc tiến bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại;Quản trị nhân sự, vốn và chi phí ở Doanh nghiệp thương mại;Hiệu quả kinh tế trong Doanh nghiệp thương mại.

Đề cương môn học QTKDTM

(2 TC Download tại đây)

(3 TC Download tại đây)

6.Thương mại điện tử căn bản:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học các vấn đề cốt yếu về TMĐT mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Thông qua: Nắm được các khái niệm về TMĐT, marketing điện tử, thanh toán điện tử, an toàn thông tin trong TMĐT, các vấn đề pháp luật trong TMĐT, thực trạng hoạt động TMĐT  trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiểu rõ các thành phần của hệ thống TMĐT và tham gia TMĐT.Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của TMĐT. Cung cấp các kỹ năng về: Chủ động tham gia TMĐT,Xây dựng các webside TMĐT.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về thương mại điện tử; Triển khai công việc kinh doanh trên Internet; Thanh toán điện tử; Marketing điện tử; Phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử và Pháp luật trong TMĐT.

Đề cương môn Thương mại điện tử

(2 TC Download tại đây)

(3 TC Download tại đây)

7.Quản trị chuỗi cung ứng:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học các vấn đề  quản trị chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh, các chiến lược đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lực cốt lõi và thuê ngoài, quản trị quan hệ đối tác, quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ. Hình thành các kỹ năng: Cộng tác làm việc nhóm, sáng tạo, lập kế hoạch, tổ chức, phân tích.

Nội dung:

Cung cấp cho người học các nội dung là:Quản trị chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh ;Các chiến lược đáp ứng nhu cầu của khách hàng ;Thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu ;Năng lực cốt lõi và thuê ngoài ;Quản trị quan hệ đối tác  và Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ.

Đề cương môn học chuỗi cung ứng (Download tại đây)

8.Kinh doanh quốc tế    

Mục tiêu:

Mục tiêu cơ bản của môn học là cung cấp kiến thức cho người học về các vấn đề cơ bản trong kinh doanh quốc tế. Thông qua: Giới thiệu các  khái niệm cơ bản về kinh quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế, ảnh hưởng của họat động kinh doanh quốc tế đối với nền kinh tế của một nước cũng như nền kinh tế thế giới. Các họat động kinh doanh quốc tế ảnh hưởng của toàn cầu hoá, cũng như những cơ hội và thách thức do toàn cầu hoá tạo nên mà các quốc gia cũng như doanh nghiệp sẽ gặp phải.Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến họat động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các phương án kinh doanh, lựa chọn phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước.Cuối cùng là tìm hiểu các chiến lược kinh doanh quốc tế cũng như các yếu tố cơ bản để đưa ra một chiến lược kinh doanh quốc tế hiệu quả nhất thông qua việc lựa chọn các phương thức thâm nhập và mô hình thâm nhập.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế, ảnh hưởng của họat động kinh doanh quốc tế đối với nền kinh tế của một nước cũng như nền kinh tế thế giới. Các họat động kinh doanh quốc tế ảnh hưởng của toàn cầu hoá, cũng như những cơ hội và thách thức do toàn cầu hoá tạo nên mà các quốc gia cũng như doanh nghiệp sẽ gặp phải.Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến họat động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các phương án kinh doanh, lựa chọn phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước. Các chiến lược kinh doanh quốc tế.

Đề cương môn Kinh doanh quốc tế (download tại đây)

9. Khởi sự kinh doanh và tái lập DN

Môn học này trang bị kiến thức và kỹ năng về khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp cho sinh viên đại học thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để sinh viên có thể tổng hợp và lập nên bản kế hoạch khởi sự kinh doanh hoặc tái lập doanh nghiệp thông qua mô tả về hình thức doanh nghiệp, xác định mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, lên kế hoạch marketing và vận hành doanh nghiệp, dự kiến vốn cần thiết và đánh giá khả năng sinh lợi…Việc thu thập thông tin để thực hiện kế hoạch kinh doanh giúp sinh viên nhận dạng sự liên kết giữa các môn học trong chương trình đào tạo, sự phối hợp giữa các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp, và mối quan hệ giữa lý thuyết với thực tiễn. 

Đề cương Khởi sự kinh doanh và tái lập DN (Tải về tại đây)

10. Quản trị chi phí

Học phần Quản trị chi phí trang bị những kiến thức về chi phí và quản trị chi phí cũng như các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị chi phí của các doanh nghiệp. Thông qua làm rõ: khái niệm về chi phí, quản trị chi phí; các phương pháp quản trị chi phí; các phương pháp quản trị chi phí thích hợp cho đơn vị theo từng chức năng quản trị: quản trị chiến lược, hoạch định và xây dựng quyết định, chuẩn bị bản báo cáo tài chính, quản trị và kiểm soát hoạt động; Phân tích tác động của môi trường kinh doanh hiện nay tới các phương pháp quản trị chi phí: môi trường kinh doanh toàn cầu, phương pháp sản xuất mới, gia tăng giá trị cung ứng cho khách hàng, thay đổi hình thái quản lý hoạt động.

Đề cương Quản trị chi phí (tải về tại đây)

11. Quản trị kinh doanh bất động sản

Học phần Quản trị kinh doanh BĐS trang bị những kiến thức quản trị có tính nguyên lý chung, cũng như các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh BĐS của các doanh nghiệp. Thông qua làm rõ: khái niệm về doanh nghiệp, các hình thức pháp lý của doanh nghiệp đang tồn tại trong nền kinh tế quốc dân của nước ta hiện nay; khái niệm quản trị kinh doanh, các nguyên tắc và phương pháp quản trị; đến những nội dung cần thiết của quá trình tạo lập doanh nghiệp, tổ chức và quản trị các hoạt động kinh doanh BĐS theo lĩnh vực như: định giá BĐS, nhân lực, chất lượng, công nghệ, tiêu thụ, tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh BĐS trong doanh nghiệp. 

Tải đề cương môn học tại đây

12. Quản trị sự thay đổi và rủi ro

Học phần quản trị sự thay đổi và rủi ro  cung cấp cho người học các vấn đề cốt yếu về nhận diện rủi ro, hoạch định sự thay đổi cho  một doanh hoạt động thực tiễn trong nền kinh tế thị trường, các kế hoạch thay đổi này có thể  là các nội dung  về: chiến lược sản phẩm, về tuyển dụng nhân sự, về chính sách lương, thưởng, hoạt động marketing sản phẩm, nhằm tối ưu hóa các nguồn lực có trong doanh nghiệp, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng  doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tải đề cương môn học tại đây.

13. Quản trị nhân lực trong du lịch và khách sạn

Môn học sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình quản trị nhân lực trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, nắm bắt được một số phương pháp và kỹ năng trợ giúp cho quá trình quản trị nhân lực trong du lịch và khách sạn.

Đề cương học phần QT rủi ro và sự thay đổi

(2 TC Download tại đây)

(3 TC Download tại đây)

14. Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Quản trị Kinh doanh nói chung và Quản trị Kinh doanh nông nghiệp nói riêng là là nhân tố cơ bản quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực thế mạnh của nước ta hiện nay. Quản trị Kinh doanh Nông nghiệp là lĩnh vực xây dựng kế hoạch, quản lý và giám sát một cách có hiệu quả hoạt động tổ chức và quản lý sản xuất nông nghiệp.

Tải đề cương môn học tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN