Báo cáo về việc thực hiện ba công khai năm học 2022 - 2023

 26/06/2023  548

Biểu 01 - ĐHTN: Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2022 - 2023

Biểu 02 -  ĐHTNCông khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

+ Biểu 02 - ĐHTN

+ Lý lịch khoa học của giảng viên kèm theo Biểu 02 - ĐHTN

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023

+ Biểu 17 - Đại học

+ Biểu 17 - Thạc sĩ

+ Biểu 17 - Tiến sĩ

Biểu 18A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo  hiện tại

Biểu 18C - ĐHTN -  Đào tạo chính quy

+ Biểu 18C - ĐHTN

+ Khung chương trình đào tạo Khóa 19 kèm theo Biểu 18C - ĐHTN - Đào tạo chính quy

+ Tóm tắt đề cương các CTĐT trình độ Đại học

Biểu 18C - ĐHTN - Sau đại học 

+ Khung chương trình đào tạo kèm theo Biểu 18C - ĐHTN - Sau đại học

+ Đề cương CTĐT kèm theo Biểu 18C - ĐHTN - Sau đại học

Biểu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kế toán Kiểm toán

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kế toán

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kinh doanh quốc tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kinh tế bảo hiểm

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kinh tế đầu tư

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kinh tế NN & PTNT

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kinh tế phát triển

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Kinh tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Luật kinh tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Phân tích đầu tư tài chính

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Quản lý công

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Quản lý kinh tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Quản trị kinh doanh

+ Biểu 18C  công khai các môn học của K19 CTĐT Quản trị Marketing

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Tài chính doanh nghiệp

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Tài chính ngân hàng

+ Biểu 18C công khai các môn học của K19 CTĐT Thương mại quốc tế

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Kế toán

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Kinh tế phát triển

+ Biểu 18C - Tiến sĩ

+ Biểu 18C - Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế

+ Biểu 18C - Tiến sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp

Biểu 18E: Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

+ Biểu 18E - Đại học

+ Biểu 18E - Thạc sĩ

+ Biểu 18E - Tiến sĩ

 Biểu 20A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

+ Biểu 20A - Đại học

+ Biểu 20A - Sau Đại học

Biểu 20B: Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

+ Biểu 20B -  Đại học

+ Biểu 20B -  Sau đại học

Biểu 20C: Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN