Báo cáo về việc thực hiện ba công khai năm học 2020-2021

 01/07/2021  1642

+ Biểu 01 - ĐHTN: Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019-2020

+ Biểu 02 -  ĐHTN: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

+ Lý lịch khoa học của giảng viên kèm theo Biểu 02 - ĐHTN

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

+ Biểu 17- Đại học

+ Biểu 17- Thạc sĩ

+ Biểu 17 - Tiến sĩ

+ Biểu 18A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

+ Biểu 18B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm, năm học 2020-2021

Biểu 18C – ĐHTN – Đào tạo chính quy

+ Khung chương trình đào tạo Khóa 17 kèm theo Biểu 18C – ĐHTN – Đào tạo chính quy:

Biểu 18C – ĐHTN – Đào tạo SĐH

Biểu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kế toán Kiểm toán

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kế toán

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kinh doanh quốc tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kinh tế đầu tư

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kinh tế NN & PTNT

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kinh tế phát triển

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Kinh tế y tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

+Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Luật kinh doanh

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Phân tích đầu tư tài chính

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Quản lý công

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Quản lý kinh tế

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Quản trị kinh doanh

+ Biểu 18C  công khai các môn học của K17 CTĐT Quản trị Marketing

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Tài chính doanh nghiệp

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Tài chính ngân hàng

+ Biểu 18C công khai các môn học của K17 CTĐT Thương mại quốc tế

 

+Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

+ Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Biểu 18C- Thạc sĩ Kế toán

+ Biểu 18 – Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

+ Biểu 18 – Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Biểu 18E: Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Kinh tế

+ Biểu 18E - Đại học - Khoa Kế toán

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Ngân hàng - Tài chính

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Quản lý - Luật kinh tế

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Quản trị kinh doanh

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Marketing - Thương mại và du lịch

+Biểu 18E - Sau đại học

Biểu 20A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

+ Biểu 20A - Đại học

+ Biểu 20A  - Sau đại học

Biểu 20B: Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

+ Biểu 20B -  Đại học

+ Biểu 20B -  Sau đại học

+Biểu 20C: Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi


BÀI VIẾT LIÊN QUAN