Báo cáo về việc thực hiện ba công khai năm học 2019-2020

 30/06/2020  1422

+ Biểu 01 - ĐHTN: Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019-2020

+ Biểu 02 -  ĐHTN: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

Lý lịch khoa học của giảng viên kèm theo Biểu 02 - ĐHTN

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

+ Biểu 17- Đại học

+ Biểu 17- Thạc sĩ

+ Biểu 17 - Tiến sĩ

+ Biểu 18A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

+Biểu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

+ Biểu 18C- Đại học;  Ngành Tài chính - Ngân hàng

+ Biểu 18C -  Đại học: Ngành Luật kinh tế

+ Biểu 18C -  Đại học: Ngành Quản lý công

+Biểu 18C - Đại học: Ngành Marketing, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Kinh doanh quốc tế

+Biểu 18C - Đại học: Ngành Kinh tế

+Biểu 18C - Đại học: Ngành Kế toán

+Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

+ Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

+ Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Biểu 18C- Thạc sĩ Kế toán

Biểu 18E: Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

+ Biểu 18E - Đại học - Khoa Kế toán

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Ngân hàng - Tài chính

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Quản lý - Luật kinh tế

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Quản trị kinh doanh

+Biểu 18E - Đại học - Khoa Marketing - Thương mại và du lịch

+Biểu 18E - Sau đại học

Biểu 20A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

+ Biểu 20A - Đại học

+ Biểu 20A  - Sau đại học

Biểu 20B: Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

+ Biểu 20B -  Đại học

+ Biểu 20B -  Sau đại học

+Biểu 20C: Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN