Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí & ĐBCLGD qua các năm học

 08/04/2021  920
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 02/03/2017 11/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 Xem tại đây
2 22/08/2017 56/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 Xem tại đây
3 15/09/2017 65/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí năm học 2016 - 2017 Xem tại đây
4 24/08/2017 928/BC-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Báo cáo kết quả thực hiện công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2016 - 2017 và kế hoạch năm học 2017 - 2018 Xem tại đây
5 18/04/2018 401/BC-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Xem tại đây
6 17/08/2018 58/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả thực hiện công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2017 - 2018 và kế hoạch năm học 2018 - 2019 Xem tại đây
7 14/02/2020 10/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Xem tại đây
8 23/08/2019 812/BC-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Báo cáo kết quả thực hiện công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2018 - 2019 và kế hoạch năm học 2019 - 2020 Xem tại đây
9 08/10/2020 928/BC-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Báo cáo kết quả thực hiện công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2019 - 2020 và kế hoạch năm học 2020 - 2021 Xem tại đây
10 04/05/2021 129/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí học kỳ 1 năm học 2020-2021 Xem tại đây
11 08/10/2021 186/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo Tổng kết công tác Khảo thí học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 Xem tại đây
12 30/06/2021 150/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí&ĐBCLGD 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-2022 Xem tại đây
13 12/4/2023 40/BC-KT&ĐBCLGD Phòng BC Tổng kết công tác Khảo thí HK 1 2022-2023 Xem tại đây

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN