Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP qua các năm học

 18/05/2021  1316
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 17/02/2017 05/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 1 năm học 2016 - 2017
2 07/08/2017 54/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 2 năm học 2016 - 2017
3 12/09/2017 61/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 3 năm học 2016 - 2017
4 29/03/2018 21/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 1 năm học 2017 - 2018
5 02/08/2018 52/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 2 năm học 2017 - 2018
6 05/09/2018 67/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 3 năm học 2017 - 2018
7 12/07/2019 66/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 2 năm học 2018 - 2019
8 29/08/2019 80/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 3 năm học 2018 - 2019
9 12/02/2020 08/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 1 năm học 2019 - 2020
10 14/08/2020 44/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 2 năm học 2019 - 2020
11 28/04/2021 128/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 1 năm học 2020-2021
12 06/10/2021 185/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Xem tại đây
HK 2,3 năm học 2020-2021
13 03/3/2022 16/BC-KT&ĐBCLGD Phòng Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ 1 năm học 2021-2022 Xem tại đây
14 11/8/2022 70/BC-KT&ĐBCLGD Phòng

Báo cáo kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Xem tại đây
15 10/4/2023 39/BC-KT&ĐBCLGD Phòng

BC kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ 1

năm học 2022-2023

Xem tại đây
16 22/02/2024 12/BC-KT&ĐBCLGD Phong

BC kết quả tổ chức chấm phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Xem tại đây

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN