Bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2021

 05/11/2021  262

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1104/ĐHKT&QTKD-QTPV

V/v: Bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11  năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân

 

Thực hiện quyết định số 884/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc thanh lý công cụ dụng cụ năm 2021;

Thực hiện quyết định số 1854/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thanh lý tài sản nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2021 ngày 02/11/2021 của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thanh lý tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ và có kế hoạch bán trọn gói cả lô hàng, không bán lẻ số thiết bị tài sản, công cụ dụng cụ (Danh mục đính kèm). Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua, thời gian tham gia đăng ký bắt đầu từ 8h00 ngày 04/11/2021 hết hạn vào 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2021, địa điểm phòng 105 - Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh (liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Hồng – số ĐT 02083.547784).

 

Nơi nhận:

   - BGH (b/cáo)

   - Như trên (để t/h);

   - Đăng website;

   - Lưu VT, QTPV.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN