Ấn định môn học tự chọn thay thế khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học Chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

 26/03/2021  1163

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 261 /TB-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  26  tháng 3  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ấn định môn học tự chọn thay thế khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học Chính quy học kỳ 2

năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm 2020-2021;

Căn cứ vào kết quả sinh viên khóa 14 đăng ký khảo sát học phần tự chọn thay thế khóa luận.

Nhà trường thông báo học phần tự chọn thay thế khóa luận khóa 14 ấn định thành học phần bắt buộc được mở trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

+ Chương trình đào tạo Kế toán Tổng hợp (170sv)

 1. Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ (2TC)
 2. Kiểm soát nội bộ (2TC)
 3. Luật và chuẩn mực kiểm toán (2TC)

+ Chương trình đào tạo Kế toán Doanh nghiệp (33sv)

 1. Kế toán tài chính 3 (2TC)
 2. Kế toán hành chính sự nghiệp (2TC)
 3. Kiểm soát nội bộ (2TC)

+ Chương trình đào tạo Kế toán Kiểm toán (05sv)

 1. Kế toán công ty (2TC)
 2. Kiếm soát quản lý (2TC)
 3. Kế toán DN vừa và nhỏ (2TC)

+ Chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư (35sv)

 1. Quản lý rủi ro trong đầu tư (3TC)
 2. Đầu tư công (3TC)

+ Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch (25sv)

 1. Tình huống và thực hành trong du lịch (2TC)
 2. Thiết kế và điều hành tour du lịch (2TC)
 3. Hành vi người tiêu dùng (2TC)

 + Chương trình đào tạo Quản trị Marketing (26sv)

 1. Quản trị quan hệ khách hàng (2TC)
 2. Marketing trực tiếp (2TC)
 3. Quản trị Kinh doanh khách sạn (2TC)

+ Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp (26sv)

 1. Quản trị Kinh doanh thương mại (3TC)
 2. Quản trị thương hiệu (3TC)

+ Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh tổng hợp (53sv)

 1. Quản trị Kinh doanh thương mại (3TC)
 2. Quản trị Marketing (3TC)

  + Chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp (5sv)

 1. Tài trợ dự án (3TC)
 2. Kinh doanh ngoại hối (3TC)

+ Chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng (13sv)

 1. Tài trợ dự án (3TC)
 2. Kinh doanh ngoại hối (3TC)

 + Chương trình đào tạo Luật kinh doanh - Lớp LKD A + B (88sv)

 1. Luật so sánh (2TC)

          2.  HĐTM và kỹ năng soạn thảo giao kết (2TC)

          3.  Pháp luật về HĐ tín dụng và bảo đảm tín dụng (2TC)

          Phòng Đào tạo sẽ xây dựng TKB dự kiến các học phần trên. Đề nghị các Khoa thông báo đến các bộ môn có các lớp học phần như trên hệ ĐHCQ K14 để có kế hoạch giảng dạy .

Ghi chú: Những Chương trình đào tạo có số sinh viên <15 nếu muốn mở lớp ngoài tiến độ trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 phải cam kết mở lớp và đóng học phí theo lớp tự nguyện. Đề nghị Cố vấn học tập liên hệ với sinh viên lên cam kết mở lớp và nộp học phí muộn nhất thứ 4 ngày 01 tháng 4 năm 2021.

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Website;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

     Đã ký

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN