Ấn định môn học tự chọn cho sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16 học kỳ I năm học 2020-2021

 20/07/2020  958

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   207  /TB - ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thái Nguyên, ngày   20  tháng  07  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ấn định môn học tự chọn cho sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16

học kỳ I năm học 2020-2021

 

             Căn cứ thông báo số 203/TB-ĐT ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Phòng Đào tạo về việc kế hoạch đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy K14, K15, K16 trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2020-2021

            Căn cứ vào kết quả sinh viên K14, K15, K16 đăng ký khảo sát học phần tự chọn.

Nhà trường thông báo học phần tự chọn K14, K15, K16 ấn định thành học phần bắt buộc được mở trong học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

A. K14

1. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư:

a. Tối thiểu 02 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành chính:

Môi trường và phát triển bền vững (2TC)

b. Tối thiểu 06 tín chỉ kiến thức chuyên ngành:

 1. Đấu thầu trong đầu tư (3TC)
 2. Phân tích lợi ích – chi phí (3TC)

2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn & Du lịch :

Tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức chuyên ngành

 1. Văn hóa ẩm thực và tôn giáo (2TC)
 2. Thanh toán quốc tế trong du lịch (2TC)
 3. Nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong KDDL (2TC)

3. Chuyên ngành QT Marketing: Tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức chuyên ngành

 1. Quan hệ công chúng (2TC)
 2. Quản trị quảng cáo (2TC)
 3. Marketing thương mại (2TC)

4. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp:

Tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức chuyên ngành

 1. Đàm phán trong kinh doanh (2TC)
 2. Quản trị sự kiện (2TC)
 3. Quản trị bán hang (2TC)

5. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp:

  1. Tối thiểu 04 tín chỉ tự chọn cơ sở ngành chính:

1. Luật và chuẩn mực kế toán (2TC)

2. Soạn thảo văn bản QLKT (2TC)

  1. Tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn chuyên ngành
 1. Kế toán công ty (2TC)
 2. Thanh toán quốc tế (2TC)
 3. Kế toán bảo hiểm (2TC)

6. Chuyên ngành Kiểm toán:

Tối thiểu 04 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành chính:

 1. Kiểm soát nội bộ (2TC)
 2. Soạn thảo văn bản QLKT (2TC)

7. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng:

Tối thiểu 05 tín chỉ tự chọn kiến thức chuyên ngành

 1. Dịch vụ ngân hàng (3TC)
 2. Tài chính công ty đa quốc gia (2TC)

8. Chuyên ngành Luật kinh doanh: Tối thiểu 04 tín chỉ tự chọn kiến thức chuyên ngành

 1. Kỹ năng tư vấn pháp luật (2TC)
 2. Pháp luật an sinh xã hội (2TC)

B. K15

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

Tài chính doanh nghiệp (3TC)

2. Chuyên ngành Kế toán tổng hợp:

            a. Tối thiểu 03 tín chỉ KTCS ngành chính

Tài chính doanh nghiệp (3TC)

b.Tối thiểu 06 tín chỉ KT chuyên ngành

 1. Kế toán ngân sách (3TC)
 2. Kế toán công ty (3TC)

3. Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán: Tổi thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

                            Kiểm soát nội bộ (3TC)

4. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp:

              Tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành chính

                        1. Công cụ phái sinh (3TC)

                        2. Tín dụng ngân hàng (3TC)

C. K16

Ngành Quản trị kinh doanh: Tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành

Giao tiếp trong kinh doanh (3TC)

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến các Bộ môn và sinh viên các lớp K14, K15, K16 hệ ĐHCQ để có kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ I năm học 2020-2021.

 

                                   

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Cố vấn học tập các lớp;

- Trung tâm TT-TV;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN