Ấn định kế hoạch học tập và giảng dạy các khóa hệ ĐHCQ trong học kỳ 2, kỳ 3 năm học 2020-2021 do dịch bệnh Covid-19

 31/05/2021  2025

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 Số:  510  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  28  tháng  5  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ấn định kế hoạch học tập và giảng dạy các khóa hệ ĐHCQ trong học kỳ 2, kỳ 3

năm học 2020-2021 do dịch bệnh Covid-19

 

              

Căn cứ công văn số 896/ĐHTN-CTHSSV ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên về việc đảm bảo các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ thông báo số 439/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của  Phòng Đào tạo về kế hoạch học tập và giảng dạy các khóa hệ ĐHCQ học kỳ 2, kỳ 3 năm học 2020-2021 do dịch bệnh Covid-19;

Phòng Đào tạo ấn định kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

 1.  Đối với sinh viên K14:

 Khoa và Bộ môn chủ động thay đổi phương án thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận từ ngày 01/6/2021 và có điểm kết thúc học phần trước 10/6/2021

2.  Đối với sinh viên K15:

Sinh viên học online và kết thúc vào ngày 16/05/2021, thực tập môn học từ ngày 24/5 đến ngày 20/6/2021

3.  Kế hoạch học và thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa K15, K16, K17 hệ ĐHCQ và kế hoạch học kỳ 3 năm học 2020-2021:

- Sinh viên tiếp tục học online theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 và kế hoạch học bù theo thông báo số 234/ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021. Học kỳ 2 năm học 2020-2021 kết thúc vào ngày 20/06/2021.

- Sinh viên các khóa hệ ĐHCQ bắt đầu học kỳ 3 năm học 2020-2021 từ ngày 21/6 đến ngày 01/8/2021 (Học theo hình thức online đến khi có thông báo của Nhà trường)

- Sinh viên ôn thi kết thúc học phần học kỳ 2, học kỳ 3 từ ngày 02/8 đến ngày 8/8/2021.

- Thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021 từ ngày 9/8 đến ngày 5/9/2021.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, viện ĐTQT thông báo đến các giảng viên, sinh viên biết và thực hiện.

 Nơi nhận:

- Các Khoa, Viện ĐTQT (để thực hiện);

- Sinh viên hệ ĐHCQ (để thực hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu ĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN