Thông báo Về việc kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2019 – 2020

 20/05/2020  896

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  178 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    20  tháng   05   năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập đã điều chỉnh từ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 hệ Đại học chính quy. Thời gian học và thi học kỳ 3 được tổ chức từ ngày 13/7/2020 đến ngày 30/8/2020

Nhà trường tổ chức cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy đăng  ký học lại, học cải thiện, học vượt trong học kỳ 3, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020: Sinh viên đăng ký khảo sát nhu cầu học lại, học cải thiện, học vượt theo đường link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUN0cxSUZIVDRGSDdIVElTQ1RHRlZZNUxNVS4u  để làm cơ sở mở lớp.

2. Từ ngày 1/6/2020 đến ngày 3/6/2020: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký khảo sát Nhà trường sẽ thông báo danh sách các lớp học phần dự kiến được mở trên IU sinh viên (hoặc Fanpage “Phòng Đào tạo”). Những lớp học phần tự nguyện (<15 sinh viên), sinh viên viết đơn theo mẫu (đính kèm), có xác nhận của Phòng Đào tạo sau đó đóng học phí và nộp đơn (tại Phòng Đào tạo – 304 khu nhà Hiệu bộ) từ ngày 4/6/2020 đến ngày 12/6/2020.

3. Từ ngày 15/6/2020 đến 21/6/2020: Phòng Đào tạo xây dựng Thời khóa biểu dự kiến kỳ 3 năm học 2019-2020

4. Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 25/6/2020: Căn cứ vào thời khóa biểu dự kiến, các Khoa  phân công giáo viên giảng dạy và phản hồi cho Phòng Đào tạo.

5. Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020: Sinh viên đăng ký chính thức trên hệ thống IU sinh viên với sự hỗ trợ của cố vấn học tập. 

6. Từ ngày 6/7/2020 đến ngày 7/7/2020: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên IU, Nhà trường thông báo chính thức các lớp học phần được mở và hủy các lớp học phần có số lượng sv nhỏ (nếu không có sinh viên đại diện lên cam kết mở lớp)

7. Kế hoạch tổ chức thi từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020.

8. Chú ý:

             - Số tín chỉ tối đa được đăng ký trong kỳ 3 là 09 tín chỉ.

             - Sinh viên chỉ đăng ký các học phần có trong chương trình học của từng chuyên ngành.

             - Sinh viên không đăng ký khảo sát nếu vướng mắc trong quá trình đăng ký chính thức Phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, cố vấn học tập thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đã đề ra.

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Cố vấn HT các lớp;

- Website;

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN