Thông báo V/v tổ chức ôn tập cho sinh viên hệ ĐHCQ trong học kỳ II năm học 2019 – 2020

 06/05/2020  812

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 172  /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Thái Nguyên, ngày   5   tháng    5   năm 2020


THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập cho sinh viên hệ ĐHCQ

trong học kỳ II năm học 2019 – 2020

 

       Căn cứ thông báo số 318/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Nhà trường về việc triệu tập người học trở lại học tập tại trường, tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, sinh viên hệ ĐHCQ trở lại học tại trường từ ngày 04/05/2020. Tuy nhiên, thời gian học tập trung của sinh viên tương đối ngắn. Để củng cố lại kiến thức cho sinh viên, Nhà trường quyết định tổ chức thêm 1 tuần học để giảng viên ôn tập cho sinh viên trước khi thi kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020.

Thời gian ôn tập được tổ chức sau tuần cuối cùng của mỗi khóa hệ ĐHCQ, cụ thể:

      - K12 ngoài tiến độ và 6TC thay thế khóa luận của K13: tuần ôn tập từ ngày 19/5/2020 đến  ngày 25/05/2020. Thi cuối kỳ bắt đầu từ ngày 26/05/2020 đến ngày 31/05/2020.

       - K14: tuần ôn tập từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020. Thi cuối kỳ từ ngày 01/06/2020 đến ngày 21/06/2020.

      - K14 ngành Luật kinh tế, K15, K16: tuần ôn tập từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/06/2020. Thi cuối kỳ từ ngày 22/6/2020 đến ngày 12/07/2020.

      - K14 CLC: tuần ôn tập từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020. Thi cuối kỳ từ ngày 6/7/2020 đến ngày 20/7/2020.

      - K15 CLC, K16 CLC: tuần ôn tập từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020. Thi cuối kỳ từ ngày 28/6/2020 đến ngày 12/7/2020.

Số tiết và giảng đường sẽ được giữ nguyên như lịch học của tuần cuối cùng của mỗi khóa.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo giảng viên, cố vấn học tập và thông báo đến sinh viên thực hiện.

Nơi nhận:

BCN các Khoa (thực hiện);

- Trung tâm HTQT về ĐT và DH;

- Đăng tải Website;

- Lưu ĐT.

                   

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

  (đã ký)

 

 TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN