Kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

 25/05/2022  989

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   536 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  20  tháng  5  năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2021 - 2022 hệ Đại học chính quy. Thời gian học và thi học kỳ 3 được tổ chức từ ngày 18/7/2022 đến ngày 04/9/2022.

Nhà trường tổ chức cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Từ ngày 22/5/2022 đến ngày 29/5/2022: Sinh viên đăng ký khảo sát nhu cầu học lại, học cải thiện, học vượt theo đường link https://forms.gle/kVr8eYqGaZJ1t2tt6 để làm cơ sở mở lớp.

2. Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 2/6/2022: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký khảo sát Nhà trường sẽ thông báo danh sách các lớp học phần dự kiến được mở trên IU sinh viên.

3. Những lớp học phần không có trong danh sách dự kiến được mở (học phần có số lượng <15 sinh viên), nếu sinh viên có nhu cầu học, sinh viên viết đơn theo mẫu (đính kèm), có xác nhận của Phòng Đào tạo sau đó đóng học phí và nộp đơn (tại Phòng Đào tạo – 304 khu nhà Hiệu bộ) từ ngày 3/6/2022 đến ngày 10/6/2022.

4. Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 05/7/2022: Sinh viên đăng ký chính thức trên hệ thống IU sinh viên với sự hỗ trợ của cố vấn học tập. 

5. Từ ngày 6/7/2022 đến ngày 8/7/2022: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên IU, Nhà trường thông báo chính thức các lớp học phần được mở và hủy các lớp học phần có số lượng sv nhỏ, không thuộc danh sách lớp tự nguyện (nếu không có sinh viên đại diện lên cam kết mở lớp).

6. Kế hoạch tổ chức thi từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022.

7. Chú ý:

 - Số tín chỉ tối đa được đăng ký trong kỳ 3 là 09 tín chỉ.

 - Sinh viên chỉ đăng ký các học phần có trong chương trình học của từng chương trình đào tạo sinh viên theo học.

 - Sinh viên không đăng ký khảo sát nếu vướng mắc trong quá trình đăng ký chính thức Phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, cố vấn học tập thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đã đề ra.

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Cố vấn HT các lớp;

- Website;

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN