Đào tạo, hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô

 02/07/2021  173

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 642/TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02  tháng 7  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô

 

Căn cứ công văn số: 1036/ĐHKTQD-SAHEP, ngày 23 tháng 6 năm 2021 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thông báo kế hoạch triển khai và đào tạo, hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô.

Để khai thác cơ sở dữ liệu trên, Nhà trường đề nghị các khoa cử cán bộ giảng viên đến tham gia lĩnh hội chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 9h00, Thứ 4, ngày 07 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm Phòng 104, - GK2 ( Phòng đọc Thư viện).

Số lượng tối thiểu các khoa như sau.

STT

Khoa

Số GV

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế

02

 

2

Khoa Ngân hàng Tài chính

02

 

3

Các Khoa khác

01

 

Lưu ý: Do phương thức quản lý của nhà cung cấp, hiện nay bộ cơ sở dữ liệu trên chỉ có thể truy cập được tại phòng 104 – GK2 (phòng đọc Thư viện).

          Trân trọng cảm ơn!

     

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu:  VT, TTTV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TT.TT-TV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thanh Tùng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN