Đăng ký khảo sát các học phần tự chọn cho sinh viên hệ đại học chính quy K17 trong học kỳ II năm học 2021 – 2022

 08/12/2021  1383

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  101 /TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   08  tháng  12   năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký khảo sát các học phần tự chọn cho sinh viên hệ đại học

chính quy K17 trong học kỳ II năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ khung chương trình đào tạo các khóa hệ ĐHCQ, các chương trình đào tạo thuộc K17 có các học phần tự chọn trong học kỳ II năm học 2021-2022. Phòng Đào tạo mở các đường link cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đăng ký các học phần tự chọn (danh sách các đường link đính kèm), kế hoạch đăng ký khảo sát cụ thể như sau:

 1.Thời hạn đăng ký khảo sát: Từ ngày 08/12/2021 đến ngày 13/12/2021.

 2.Các Ngành học có môn tự chọn:

-Ngành Kế toán: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành và 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức ngành.

-Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành và 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức ngành.

-Ngành Quản trị kinh doanh: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành và 6 tín chỉ tự chọn khối kiến thức ngành.

-Ngành Kinh tế đầu tư: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành.

-Ngành Kinh tế phát triển: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành và 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức ngành.

-Ngành Kinh tế: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành và 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức ngành.

-Ngành Quản lý công: 6 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành.

-Ngành Tài chính ngân hàng: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành

-Ngành Marketing: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành và 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức ngành.

-Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành.

-Ngành Kinh doanh Quốc tế: 3 tín chỉ tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành.

 Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập K17 thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

Lưu ý: - Sinh viên K17 kiểm tra khung chương trình để đăng ký chính xác các học phần tự chọn trong kỳ đối với từng ngành.

- Vì quyền lợi cá nhân, sinh viên phải vào đăng ký các học phần tự chọn đầy đủ để có cơ sở Nhà trường ấn định thành các học phần bắt buộc.

 

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Cố vấn học tập các lớp K17;

- Sinh viên K17;

- TTTT-TV;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN