Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khi người học trở lại học tập trong trạng thái bình thường mới

 06/10/2021  2012

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

      TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

     Số: 977 /ĐHKT&QTKD-CTSV

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Thái nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khi người học

 trở lại học tập trong trạng thái bình thường mới

 

Căn cứ công văn số 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Căn cứ công văn số 935/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 27/9/2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc tổ chức cho người học trở lại trường học tập trong trạng thái bình thường mới.

Để đảo bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên một số nội dung như sau:

1. Sinh viên tới trường nghiêm túc thực hiện khai báo, kiểm tra y tế tại các điểm chốt (cổng trường, giảng đường GK1, GK2).

2. Trường hợp có hiện tượng ho, sốt, khó thở phải thông báo tới cố vấn học tập hoặc trạm y tế Nhà trường theo số hotline 0917.802.326 (bác sỹ Hoàng  Lê Lệ).

3. Sinh viên hạn chế ra khỏi khuôn viên trường trong thời gian thực hiện thời khóa biểu học tập hàng ngày. Khi hoàn thành tiết học nên trở về KTX, hoặc nơi thường trú/tạm trú.

4. Sinh viên đang cách ly tại KTX sẽ học online và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

5. Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Nhà trường.

Nhà trường yêu cầu sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện theo thông báo.

 

       Nơi nhận:

BGH (bc);

Các khoa chuyên môn ;

Đăng tải website ;

Lưu VT, CT-HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN