Cử sinh viên tham dự chương trình “Hướng dẫn ATGT và tri ân khách hàng thay dầu miễn phí”

 19/05/2022  677

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 533 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v cử sinh viên tham dự chương trình

“Hướng dẫn ATGT và tri ân khách hàng

thay dầu miễn phí”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: - Các đơn vị trong Nhà trường

                - Đoàn TNCSHCM – Hội sinh viên.

Căn cứ kế hoạch số 525/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Nhà trường về việc tổ chức chương trình “Hướng dẫn ATGT và tri ân khách hàng thay dầu miễn phí”. Phòng Công tác HSSV phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xe máy Thái nguyên tổ chức chương trìnhHướng dẫn ATGT và tri ân khách hàng thay dầu miễn phí” như sau:

1. Chương trình Hướng dẫn An toàn giao thông:

- Thời gian: 8h00, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

- Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1.

- Thành phần tham gia: Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế cử sinh viên tham dự chương trình theo phân bổ như sau:

TT

Khoa

Số lượng (Sinh viên)

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế

25

 

2

Khoa Kế toán

40

 

3

Khoa Ngân hàng – Tài chính

25

 

4

Khoa Quản trị kinh doanh

40

 

5

Khoa Quản lý – Luật kinh tế

25

 

6

Khoa Marketing, TM&DL

25

 

7

Viện Đào tạo Quốc tế

20

 

Các đơn vị lập danh sách sinh viên tham dự và gửi về phòng 106 – Nhà hiệu bộ (gặp đ/c Nam) trước 11h00 ngày 26 tháng 5 năm 2022.

2. Chương trình thay dầu miễn phí:

- Thời gian: 6h30, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

- Địa điểm: Quảng trường thanh niên.

- Thành phần:

+ 200 suất thay dầu cho sinh viên tham dự chương trình.

+  50 suất thay dầu xe mô tô miễn phí cho các cán bộ, giảng viên: Đề nghị các cán bộ, giảng viên có nhu cầu đăng ký tại phòng 106 – Nhà hiệu bộ (đ/c Nam).  trước 11h00 ngày 26 tháng 5 năm 2022. (lưu ý: giới hạn danh sách là 50).

+ 50 suất thay dầu xe mô tô miễn phí cho các bạn sinh viên thuộc ban chấp hành Đoàn, thành viên các Câu lạc bộ. Văn phòng Đoàn thanh niên lập danh sách sinh viên tham gia, gửi về phòng 106 – Nhà hiệu bộ trước 11h00 ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Lưu: VT; CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN