Công khai tài chính 2012-2016
10/08/2016 | 2428 lượt xem

1

Công khai dự toán 2012 2013

2014

2015

2016

2

Công khai quyết toán 2012 2013 2014 2015 2016

3

Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT   2013 – 2014 

2014 – 2015

2015 – 2016 2016-2017

4

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục   2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016-2017

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tin bài cùng chuyên mục