Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh học kỳ 3, năm học 2019-2020 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh -ĐH Thái Nguyên
19/05/2020 | 719 lượt xem