Thông báo v/v nộp đơn xin tiếp tục học tập đối với sinh viên chính quy khóa K7, K8 và K9 chậm tiến độ tốt nghiệp
04/12/2017 | 1974 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1273 /TB – ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng  11 năm 2017

 

         THÔNG BÁO

V/v nộp đơn xin tiếp tục học tập đối với sinh viên chính quy khóa K7, K8 và K9 chậm tiến độ tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ- ĐHKT&QTKD, ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”;

Căn cứ kết luận số 1201/KL-ĐHKT&QTKD-CTSV, ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc kết luận cuộc họp rà soát sinh viên chính quy chậm tốt nghiệp;

Hiện nay qua rà soát số lượng sinh viên chính quy các khóa K7, K8 và K9 chậm tiến độ tốt nghiệp còn tương đối lớn, với những lý do như nợ môn, đang cải thiện điểm và nợ các chứng chỉ. Trong đó, có 299/630 sinh viên hiện vẫn đăng ký học trên hệ thống IU của Nhà trường (rà soát trong kỳ 2 và 3 năm học 2016 – 2017 và  kỳ 1 năm học 2017 – 2018). Để việc quản lý và hỗ trợ những sinh viên này một cách tốt nhất, Nhà trường yêu cầu những sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp cần thực hiện một số việc như sau:

- Sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp phải viết đơn xin tiếp tục học tập (có mẫu đơn kèm theo) và có kế hoạch dự kiến tốt nghiệp trong thời gian tới; Sinh viên nộp đơn xin tiếp tục học tập về Văn phòng Khoa chuyên môn (sau khi có ý kiến của Phòng Đào tạo và Phòng CTHSSV) trước ngày 15/12/2017;

- Sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp cần tiếp tục đăng ký học để đảm bảo đúng tiến độ học tập theo đúng quy chế đào tạo của Nhà trường. Trường hợp trong thời gian đăng ký học mà không đăng ký được thì cần liên hệ với cố vấn học tập để được trợ giúp kịp thời.

- Đối với những sinh viên hiện nay đang nghỉ học vì những lý do như được điều động vào các lực lượng vũ trang, bị ốm, thai sản, vì nhu cầu cá nhân hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài mà chưa có đơn xin nghỉ thì cần phải viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập (có mẫu đơn kèm theo) và nộp về Phòng Công tác HSSV trước ngày 15/12/2017;

Trường hợp sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp không có đơn xin tiếp tục học tập, Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế đào tạo và quy chế sinh viên. Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các Khoa chuyên môn, cố vấn học tập thông báo tới các sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.

Danh sách Sinh viên Khoa K7, K8, K9 có đăng ký học trên hệ thông IU trong 3 kỳ gần nhất

 Nơi nhận:

- BGH (b/c);                                                                                

- Khoa chuyên môn (T/h);

- Đăng tải website;

- L­ưu VT, CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT-HSSV

 

Video