Đề cương chi tiêt các học phần thuộc Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & PTNT
14/01/2018 | 3131 lượt xem

BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Đề cương chi tiết môn Địa lý kinh tế Việt nam

Đề cương chi tiết môn Hệ thống nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Kinh tế nông hộ và trang trại

Đề cương chi tiết môn Kinh tế phát triển nông thôn

Đề cương chi tiết môn Kinh tế thương mại và dịch vụ

Đề cương chi tiết môn Kinh tế và chính sách phát triển vùng

Đề cương chi tiết môn Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Phân tích chính sách nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Phương pháp khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Quy hoach nông thôn

Đề cương chi tiết môn Tổ chức công tác khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Xây dựng nông thôn mới

BẬC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đề cương chi tiết môn Kinh tế hộ và trang trại nâng cao

Đề cương chi tiết môn Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Kinh tế sản xuất nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Kinh tế và chính sách phát triển vùng

Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu kinh tế phát triển nông thôn

Đề cương chi tiết môn Phân tích chính sách nông nghiệp chuyên sâu

Đề cương chi tiết môn Thiết kế và quản lý dự án nông nghiệp nông thôn

Đề cương chi tiết môn Ứng dụng các phương pháp khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Xuân Điệp

Video