Tuyên giáo
17/04/2017 | 617 lượt xem

Chương trình hành động số 9 NQTW5 Khóa XII

Kế hoạch 31 học tập NQTW 5 khóa XII

Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 13/5/2017 của Đảng ủy về biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 13/5/2017 của Đảng ủy về xét khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 03 - ct/tw, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'

Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Hướng dẫn số 03-HDBTGTW ngày 01/12/2011, Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao

Hướng dẫn số 05-HD/BTV, ngày 06/02/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên hướng dẫn học tập chuyên đề 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: năm 2014 gắn với việc nghe thông tin thời sự

Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 15/4/2017 của Đảng ủy Trường về sinh hoạt chuyên đề năm 2017