Dân vận
17/04/2017 | 659 lượt xem

Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên Giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 'Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2016 - 2020'

Bài báo của bác Hồ

BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Đề án số 04 - ĐA/TU  ngày 20/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp  tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011-2015”

Chương trình dân vận năm 2017

Chương trình hành động của BDVTU  thực hiện NQ ĐH Đảng khóa XI  vầ NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

ĐỀ ÁN Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2011-2015

Đề án số 2 của tỉnh ủy

Kế hoạch học tập 217, 218

Kế hoạch số 15

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY ĐHTN Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 – 2015'

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY ĐHTN Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2011-2015”