THÔNG BÁO V/v đăng ký khảo sát các học phần tự chọn trong học kỳ II năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy K14, K15
16/10/2019 | 1904 lượt xem

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Số:    105  /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày   16   tháng   10  năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

Về việc đăng ký khảo sát các học phần tự chọn  trong học kỳ II

 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy K14, K15

 

Theo khung chương trình đào tạo trong học kỳ II năm học 2019 - 2020, một số chuyên ngành thuộc K14 và các ngành thuộc K15 có các học phần tự chọn. Phòng Đào tạo mở các đường link cho sinh viên thuộc các ngành, chuyên ngành đăng ký các học phần tự chọn (danh sách các đường link đính kèm trên website Nhà trường và trang IU sinh viên). Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký khảo sát, Nhà trường sẽ quyết định các học phần tự chọn ấn định thành học phần bắt buộc được mở trong học kỳ II năm học 2019 - 2020. Mỗi ngành, chuyên ngành có số tín chỉ tự chọn khác nhau, kế hoạch cụ thể như sau:

  1.  Thời hạn đăng ký khảo sát: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 21/10/2019.
  2.  Các ngành có môn tự chọn:
  1. Đối với K14:

- Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: tối thiểu 02 TC tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

  1. Đối với K15:

- Ngành Kinh tế, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Kinh tế đầu tư, ngành Kinh tế phát triển, ngành Quản lý công: tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành

- Ngành Luật kinh tế: tối thiểu 02 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành

- Ngành QTKD Du lịch và lữ hành, ngành Quản trị marketing: tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành và tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

- Ngành Quản trị kinh doanh: tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp K14, K15 thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

Lưu ý: - Sinh viên K14, K15 kiểm tra khung chương trình để đăng ký chính xác các học phần tự chọn trong kỳ đối với từng ngành, chuyên ngành.

- Vì quyền lợi cá nhân, sinh viên phải vào đăng ký các học phần tự chọn đầy đủ để có cơ sở Nhà trường ấn định thành các học phần bắt buộc.

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Cố vấn học tập các lớp K14, K15;

- Sinh viên K14, K15;

- TTTT-TV;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền