Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
08/04/2019 | 3560 lượt xem

Hội nghị học tập, quán triệt

và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 5/4/2019, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII  tới toàn thể đảng viên của đơn vị.

Đ/c  Ngô Thị Tân Hương – UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường quán triệt các nội dung

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Thị Tân Hương – UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường quán triệt các nội dung:  Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh – UV BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Tiếp sau đó, Hội nghị lại tiếp tục được nghe đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – UV BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo.

Các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV