Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng
03/12/2018 | 1137 lượt xem

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 28/11/2018, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tới toàn thể đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú của đơn vị.

Báo cáo viên Trần Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Trường quán triệt 03 nội dung gồm: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”.

Báo cáo viên Đỗ Anh Tài - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Anh Tài - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường triển khai 02 nội dung: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2017 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

Báo cáo viên chí Ngô Thị Tân Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường

Cuối cùng hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Thị Tân Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường báo cáo về Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.”

Việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường là rất cần thiết. Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV