Thông báo V/v tham gia viết bài Hội thảo Quốc gia: “Thống kê và Tin học ứng dụng”
03/08/2016 | 1041 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:……/ĐHKT&QTKD–KHCN
V/v tham gia viết bài Hội thảo Quốc gia: “Thống kê và Tin học ứng dụng”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày…… tháng…..năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Nhân kỷ niệm 40 năm đào tạo Chuyên ngành Thống kê (1976-2016), đồng thời nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về những vấn đề thuộc về lý thuyết, ứng dụng thống kê và tin học vào thực tiễn, những thách thức của thống kê trong kỷ nguyên số, đặc biệt là sự xuất hiện của dữ liệu lớn. Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Cục Thống kê Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Thống kê – Tổng cục Thống kê Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG”.

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên đăng ký tham gia viết bài cho Hội thảo. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm: Đào tạo thống kê ở Việt Nam và Thế giới; Thống kê lý thuyết và ứng dụng; Ứng dụng thống kê, nghiên cứu định lượng các vấn đề kinh tế – xã hội; Tích hợp thống kê và công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Kho và khai phá dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Thương mại điện tử; Các chủ đề khác có liên quan.

Hình thức viết bài Hội thảo theo mẫu tại địa chỉ: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/thong-ke-tin-hoc.

Bài viết tham gia Hội thảo gửi 02 bản cứng về Phòng KHCN&HTQT – Phòng 309 – Nhà điều hành trước  thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016 và 01 bản mềm theo địa chỉ email: khcn_htqt@tueba.edu.vn.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Như trên;
– Đăng tải website;
– Lưu VT, KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh