Công văn V/v kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đeo thẻ sinh viên đối với người học
26/07/2016 | 15761 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ
Số: 18/TTPC
V/v kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đeo thẻ sinh viên đối với người học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 6 tháng 4 năm 2015

Kính gửi:

– Ban chủ nhiệm các Khoa

– Trưởng các Bộ môn

– Các Cán bộ giảng viên

– Các Cố vấn học tập

Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sinh viên theo Công văn số 1079/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc rà soát và đeo thẻ sinh viên đối với người học, nhìn chung sinh viên đã có ý thức thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn có một số sinh viên khi đến trường, lên lớp học và tham dự các kỳ thi chưa thực hiện việc đeo thẻ sinh viên.

Theo kết luận tại cuộc họp Đoàn kiểm tra tổng thể Học kỳ 2 năm 2014 – 2015 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện tốt nội quy, quy chế đối với người học, Phòng Thanh tra – Pháp chế sẽ kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đeo thẻ của sinh viên khi đến trường. Do vậy Phòng Thanh tra – Pháp đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa nhắc nhở Cán bộ, Giảng viên và các Cố vấn học tập yêu cầu sinh viên đeo thẻ khi đến trường, lên lớp học, trong  giờ sinh hoạt lớp và khi vào phòng thi. Các cán bộ Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo thẻ của sinh viên nếu sinh viên nào không thực hiện các Cán bộ Giảng viên, Cố vấn học tập có trách nhiệm nhắc nhở và lập danh sách gửi Đoàn kiểm tra để xử lý theo quy định.

Phòng Thanh tra – Pháp chế yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Trưởng các Bộ môn đôn đốc các Cán bộ, Giảng viên và các Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp với  Phòng Thanh tra – Pháp chế thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Đăng tải website ;
– Lưu: TTPC.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Quang Huy