Xét khen thưởng-kỷ luật, đánh giá điểm rèn luyện cho SV hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018 -2019
11/09/2019 | 2178 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số: 907/ĐHKT&QTKD-CTSV

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 9 năm 2019

V/v xét khen thưởng-kỷ luật, đánh giá điểm rèn luyện cho SV hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018 -2019

 

 

 Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật HSSV, Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 10/9/2019 về việc xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế trong học kỳ II, học kỳ III, đánh giá điểm rèn luyện HSSV trong học kỳ II năm học 2018 -2019 và khen thưởng cho cá nhân, tập thể năm học 2018 – 2019 cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về danh sách khen thưởng, kỷ luật, danh sách đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các lớp K13, K14, K15 trong năm học 2018-2019 như sau:

1. Danh sách kỷ luật sinh viên học kỳ II, học kỳ III năm học 2018 – 2019.

2. Danh sách điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019 (dự kiến).

3. Danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm học 2018 – 2019 (dự kiến).

          (Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn

2. Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 15h00 ngày 13/9/2019 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

Trần Lương Đức