Trang thông tin luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thu Thủy
22/01/2020 | 1009 lượt xem

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 9.34.04.10

Họ và tên NCS: Nguyễn Thu Thủy

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Đình Long

                                               PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Một là, dựa vào kinh nghiệm trong hỗ trợ tín dụng ngân hàng (NH) của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tác giả đã tìm ra những bài học kinh nghiệm Chính phủ Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, NH và DNNVV nhằm tăng cường sự tiếp cận tín dụng NH.

Hai là, dựa vào các số liệu sơ cấp và thứ cấp thông qua những phương pháp phân tích đa dạng, tác giả đã chỉ ra một số kết quả có tính mới như sau:

(1) Các yếu tố từ phía DNNVV được luận án nghiên cứu đều tác động cùng chiều tiếp cận tín dụng NH của DNNVV tỉnh Thái Nguyên, trong đó 03 yếu tố: Phương án SXKD của DN (BP), Tài sản đảm bảo (CO), Báo cáo tài chính (FI), Năng lực của DNNVV (CA) có mức độ ảnh hưởng lớn nhất.

 (2) Tác giả đã đưa ra những bằng chứng định lượng chứng minh ảnh hưởng thuận chiều của 02 biến quan sát mới trong yếu tố Trình độ của chủ DN: Chủ DN xử lý tốt các tình huống phát sinh, Chủ DN luôn chia sẻ thông tin với người lao động có tác động đến tiếp cận tín dụng NH của DNNVV tỉnh Thái Nguyên mà các nghiên cứu trước chưa kiểm chứng.

Cuối cùng, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp có tính đặc thù được phân theo quy mô DN và ngành nghề kinh doanh nhằm giúp DNNVV trong từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có giải pháp phù hợp trong việc tiếp cận tín dụng NH.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng NH doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chưa lượng hóa được một số yếu tố từ phía Chính phủ, ngân hàng ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

 

PHD. DISSERTATION INFORMATION

Ph.D Dissertation Title: Strengthen access to bank credit capital of small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen province

Major: Economic Management

Code: 9 34 04 10

PhD. Candidate: Nguyen Thu Thuy

Supervisors: Dr. Do Dinh Long

Training Institution: University of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University.

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Firstly, based on the experience in -banking credit support of Small and Medium Enterprises (SMEs), the dissertation has found lessons from the Government of Vietnam, Thai Nguyen province, banks and SMEs to enhance access to banking credit.

Secondly, based on primary and secondary data using qualitative and quantitative analysis methods, the dissertation has shown some new contributions as follows:

(1) SMEs’ internal factors have positive influence on their access to banking credit. Among these internal factors, business plan of enterprise (BP), collaterals (CO), Financial statement (FI), and SMEs’ capacity have the largest impact.

 (2) The dissertation has revealed the positive impacts of “Business owners deal with emerging problems well” and “Business owners usually share information with employees” on the access to banking credit of SMEs in Thai Nguyen province. These two new factors have not been examined in previous studies.

Finally, the dissertation proposes feasible recommendations which are classified into the size of businesses and type of business activity to help SMEs have appropriate strategies and solutions in accessing bank credit in Thai Nguyen province.

PRACTICAL APPLICABILITY

The results in chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of the dissertation can be useful references for lecturers, social scientists, students and research institutes in economic management.

The results in chapter 4 and chapter 5 of this dissertation can be used as an important references for state management agencies, financial organizations and individuals to propose solutions to strengthen access to banking credit cof small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen province.

IMPLICATIONS FOR FURTHER RESEARCH

The dissertation has not yetquantified some factors related to the Government and banks that affect to banking credit access of small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen province. This would be a usefull implication for further research.

Nhấn vào để tải các file chi tiết