Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TN11 –LTKTTC2 Đại học chính quy hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
10/05/2019 | 1215 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 420/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng  tốt nghiệp lớp TN11 –LTKTTC2 Đại học chính quy hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Thái Nguyên, ngày 09 tháng  5 năm 2019

 

Kính gửi:      - BCN các Khoa chuyên môn.

                     - BCS lớp TN11- LTKTTC2.

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 29/3/2019 về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy cho sinh viên lớp TN11 – LTKTTC2  Đại học chính quy hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Niên khóa 2017-2019.

Nhà trường thông báo lịch tổ  chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau :

Thời gian: 8h30' ngày 17/5/2019  (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1 – Trường ĐHKT&QTKD.

Thành phần :

- Đại diện BGH Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

- Phòng Công Tác HSSV.

- Toàn thể sinh viên lớp TN11 – LTKTTC2  và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung các lớp K8, K9, K10, K11, K9-LT, K10LT, xét đợt tháng 3/2019

Để buổi phát bằng tốt nghiệp của Nhà trường thành công tốt đẹp, Nhà trường đề nghị Khoa Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế, Khoa Ngân hàng -Tài chính, Khoa Quản lý luật Kinh tế, Khoa Maketing DL&KS,  thông báo cho sinh viên được biết  về nhận bằng tốt nghiệp ra trường đầy đủ, đúng thời gian./.

Chú ý: Đề nghị sinh viên khi đi nhận bằng tốt nghiệp mang theo thẻ sinh viên và CMND.

 Xin trân trọng cảm ơn !

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Như trên (t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên