Thông tin thời gian nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016 của ThS. Nguyễn Ngọc Hoa
03/01/2019 | 291 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

1. Tên đề tài: Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam

2. Mã số: ĐH2016 - TN08 - 03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Hoa

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2664/QĐ-ĐHTN  ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 14h30 - Thứ 2, ngày 07 tháng 01 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.     

Nhấn để xem thông tin chi tiết