Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2016 của CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Thu
13/07/2018 | 350 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

1. Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2016 - TN08 - 05

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 651/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30 - thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Nhấn để xem thêm chi tiết