Thông báo V/v triệu tập sinh viên tham gia “Ra quân hưởng ứng năm ATGT 2017”
17/02/2017 | 281 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 127/ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v triệu tập sinh viên tham gia “Ra quân hưởng ứng năm ATGT 2017”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  16 tháng  02 năm 2017

 

 

 

Kính gửi:

BCN các Khoa chuyên môn

            Thực hiện theo công văn số 192/CV-ĐHTN ngày 14/2/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triệu tập sinh viên tham gia ra quân hưởng ứng an toàn giao thông năm 2017, Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa cử 01 cán bộ giảng viên để quản lý sinh viên tham dự Hội nghị theo chỉ tiêu phân bổ như sau:

STT

Khoa

Số lượng

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế

20

 

2

Khoa Kế toán

20

 

3

Khoa Quản trị KD

20

 

4

Khoa Ngân hàng – Tài chính

20

 

5

Khoa Quản lý – Luật Kinh tế

10

 

6

Khoa Marketing- Thương mại và du lịch

10

 

 

Tổng

100

 

-         Thời gian: 7h30 ngày 18 tháng 02 năm 2017

-         Địa điểm: Hội trường C2 - Trường Đại học Sư phạm

-         Yêu cầu trang phục: Áo đoàn thanh niên

Nhà trường đề nghị các Khoa gửi danh sách cán bộ quản lý sinh viên và sinh viên tham gia Hội nghị (01 bản cứng + 01 bản mềm theo mẫu đính kèm) về Phòng Công tác HSSV (Đồng chí Nguyễn Thu Thảo: SĐT 0912.465.099, email: nguyenthaoctsv@tueba.edu.vn) trước 10h00 ngày 17 tháng 02 năm 2017; Đồng thời thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý tham dự đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

Nơi nhận:
-  BGH (b/c);
-  Như kính gửi;
-  Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS.Nguyễn Thanh Minh