THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên tham dự chương trình “Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2018”
09/10/2018 | 338 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:1081/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v triệu tập sinh viên tham dự chương trình “Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2018”

Thực hiện kế hoạch hoạt động Công tác HSSV năm học 2018 - 2019 của Nhà trường; Căn cứ Công văn số 2394/PC08-TTXL ngày 01/10/2018 của Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho HSSV, Trường ĐH Kinh tế & QTKD phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông -  Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2018”. Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa cử 01 cán bộ làm công tác quản lý và sinh viên tham dự theo phân bổ như sau:

TT

Khoa

Số lượng (Sinh viên)

Ghi chú

1

Kế toán

100

 

2

Khoa Quản trị kinh doanh

100

 

3

Kinh tế

50

 

4

Khoa Ngân hàng - Tài chính

50

 

5

Khoa Marketing, TM&DL

50

 

6

Khoa Quản lý - Luật kinh tế

50

 

Thời gian: 19h00 ngày 11 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1.

Để chương trình diễn ra thành công đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo, đôn đốc sinh viên của Khoa đến dự đầy đủ và đúng giờ. Danh sách cán bộ và sinh viên tham dự gửi về phòng 106 - TVSV trước 16h ngày 10/10/2018.

Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Các Khoa (thông báo, t/h);

  - Đăng website;

  - Lưu VT, CTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên