Thông báo v/v triệu tập người học trở lại học tập tại trường
27/04/2020 | 1856 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:      318     /ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   27  tháng  4  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v triệu tập người học trở lại học tập tại trường, tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

 

Căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tuớng Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới, Nhà trường thông báo một số nội dung với người học như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Đề nghị người học nâng cao ý thức và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19  theo các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã triển khai hướng dẫn.

2. Người học thực hiện hình thức học tập tập trung tại trường bắt đầu từ ngày 4/5/2020 (Thứ Hai).

3. Yêu cầu người học phải đeo khẩu trang tại trường học, khi ra khỏi nơi cư trú, nhà ở; thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn.

Nhà trường sẽ phát khẩu trang cho sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên vào tuần đầu tiên sau khi sinh viên trở lại học tập (4/5-8/5/2020).

4. Không tập trung từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

5. Tích cực tham gia học trực tuyến, tự học, nghiên cứu, trao đổi các nội dung liên quan đến môn học, ngành học qua mạng Internet; thuờng xuyên cập nhật thông tin chính thức của Nhà nuớc để cùng thực hiện.

6. Thực hiện khai báo y tế theo yêu cầu của Nhà trường.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

1.Đối với người học trong Ký túc xá

- Tuân thủ các quy định trong KTX và quy định về y tế; đảm bảo vệ sinh môi trường trong sinh hoạt, ăn uống.

- Khai báo thông tin, địa chỉ chỗ ở, phòng ở, nhà ở cho Ban Quản lý KTX Nhà trường.

- Đối với LHS: thực hiện đầy đủ các nội dung như trên và không di chuyển ra khỏi địa bàn Thái Nguyên (trường hợp đặc biệt phải báo cáo cụ thể với lãnh đạo Nhà trường để quyết định).

2. Đối với người học ở ngoại trú

- Người học ở các tỉnh, thành phố khác trở về Thái Nguyên phải khai báo với chính quyền địa phương (xóm, tổ dân phố), báo cáo Nhà trường để đuợc theo dõi, giám sát theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu liên quan khác của chính quyền địa phương và các quy định trong Luật cư trú.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy chế phối hợp quản lý HSSV ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3. Mọi thông tin liên hệ khi cần thiết:

 Bác sĩ Hoàng Lê Lệ - Trạm Trưởng trạm Y Tế: 0917.802.326

 Phòng Công tác HSSV: 02083.647.721

Yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);

-  Các đơn vị trong trường (t/h);

-  Cố vấn học tập các lớp (t/h);

-  Đăng tải website;

-  Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên