Thông báo V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng
24/10/2018 | 198 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1131/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu về

biên giới và Bộ đội Biên phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 17  tháng 10 năm 2018

 


Kính gửi:     - Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn;

                   - Trung tâm hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học.

Thực hiện theo Công văn  số 2058/ĐHTN ngày 8/10/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc triển khai “Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” (Thể lệ và câu hỏi của Cuộc thi photo gửi kèm công văn này), Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn, Ban Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học phổ biến rộng rãi, đầy đủ đến tất cả sinh viên. Yêu cầu mỗi lớp sinh viên tối thiểu 03 bài tham dự.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. SĐT: 0945119888; Email: nhminh@moet.gov.vn;

- Đồng chí Mai Xuân Đạt, trợ lý Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đơn vị thường trực cuộc thi). SĐT: 0986571685; Email: Mxdat85@gmail.com.

Đề nghị các Khoa, Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và du học nghiêm túc triển khai để cuộc thi đạt hiệu quả cao nhất.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, phòng CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Minh Hoàng