THÔNG BÁO V/v tra cứu mục lục tài liệu in ấn và truy cập tài liệu điện tử trực tuyến
11/10/2018 | 262 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1094 /TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

Thái Nguyên, ngày  10 tháng 10  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tra cứu mục lục tài liệu in ấn và truy cập tài liệu điện tử trực tuyến

Hiện nay, nguồn tài liệu in ấn tại Thư viện Nhà trường được khai thác dưới dạng mục lục trực tuyến (OPAC). Ngoài ra, 285 đầu sách giáo trình, sách tham khảo đã được số hóa và đăng tải tại website của Thư viện.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên có thể khai thác và sử dụng nguồn học liệu trên, trung tâm Thông tin – Thư viện cung cấp tài khoản đăng nhập và địa chỉ website như sau:

  • Tài khoản đăng nhập:
  • User name: Mã thẻ cán bộ hoặc Mã SV, HV
  • Password: 1 (Yêu cầu đổi mật khẩu đối với đăng nhập lần đầu)

Sau khi đăng nhập thành công, bạn đọc có thể truy cập vào mục Tra cứu để đọc hướng dẫn chi tiết.

Nếu cần hỗ trợ bạn đọc vui lòng liên hệ cán bộ của Thư viện ( Nguyễn Thị Vinh  SĐT: 0358.669.246; Email: nguyenthivinh@tueba.edu.vn ).

 

          Nơi nhận:

  • Các đơn vị (th/h);
  • Đăng tải Website;
  • Lưu VT, TTTV.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Trần Thanh Tùng