THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội thảo tuyển dụng tiếp viên hàng không
26/10/2018 | 437 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1157 /TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thảo tuyển dụng tiếp viên hàng không

Căn cứ Công văn số 989/TCTHK-ĐTV ngày 08/10/2018 của Đoàn tiếp viên - Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc đề nghị phổ biến thông tin tuyển dụng và tổ chức hội thảo tại Trường ĐH Kinh tế & QTKD, nhằm mang đến cơ hội lựa chọn việc làm trong tương lai cho sinh viên, Nhà trường thông báo tổ chức chương trình hội thảo như sau:

*/ Thời gian: 13h30 ngày 01/11/2018

*/ Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1

*/ Một số nội dung của hội thảo: Giới thiệu về nghề tiếp viên hàng không; Điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành tiếp viên hàng không; Chế độ, chính sách khi trở thành tiếp viến hàng không; Tư vấn cho sinh viên các điều kiện cần thiết để thi tuyển.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa cử sinh viên tham dự chương trình theo chỉ tiêu phân bổ (đề nghị ưu tiên cử những sinh viên có chiều cao ≥ 160cm):

TT

Khoa

Số lượng (Sinh viên)

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế

50

 

2

Khoa Kế toán

50

 

3

Khoa Ngân hàng - Tài chính

50

 

4

Khoa Quản trị kinh doanh

50

 

5

Khoa Quản lý - Luật kinh tế

50

 

6

Khoa Marketing, TM&DL

50

 

Ngoài số lượng trên, đề nghị các Khoa thông báo, tuyên truyền cho sinh viên khác có quan tâm đến tham dự.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV (P.106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0982.308.882, gặp đ/c Sơn).

 Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (p/h, t/h);

- Đăng website;

- Lưu: VT; TVSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên