Thông báo V/v tổ chức học quy chế, quy trình coi thi THPT quốc gia năm 2019
12/06/2019 | 1122 lượt xem

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

    TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 567/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2019


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học quy chế, quy trình coi thi THPT quốc gia năm 2019         

Căn cứ Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2008/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018, Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019;

Thực hiện Công văn số 1049/ĐHTN-ĐT ngày 11/6/2019 của Đại học Thái Nguyên về việc học quy chế, quy trình coi thi THPT quốc gia năm 2019; Nhằm đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi về việc tổ chức học quy chế, quy trình coi thi THPT quốc gia năm 2019 của Đại học Thái Nguyên như sau:

- Thời gian tập huấn: 14h00, Thứ 2, ngày 17/6/2019.

- Địa điểm tập huấn: Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên.

Đề nghị các đơn vị trong trường thông báo tới cán bộ, giảng viên được phân công làm nhiệm vụ kỳ thi biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị  (để t/h) ;

- Đăng tải website;

- Lưu VT, ĐT.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền